Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №184 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_444/12.05.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №183 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_443/12.05.2020 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №182 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_441/11.05.2020 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №181 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_437/08.05.2020 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №180 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_359/17.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. №ОС-461/20.05.2020 г., вносителят допълва нова т. 3 в проекта за решение - "Приемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на "ДКЦ - Поликлиника".
повече...

РЕШЕНИЕ №179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_446/13.05.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.
повече...

РЕШЕНИЕ №178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед №1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004.
повече...

РЕШЕНИЕ №177 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_453/18.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от 85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №176 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_442/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №175 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_451/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м, находящ се в гр. Казанлък; начална тръжна цена 39 620 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №174 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_448/14.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, местност "Старите лозя", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №173 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_431/05.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 260 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 14 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №172 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_428/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691, местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №171 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_426/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище на наемател, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183, с площ 69,51 кв.м., адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 23, вх. З, ет. 5, за сумата от 33 270,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №170 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_425/29.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 936 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост, за прехвърляне собствеността на Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695, кв. 421, площ от 27 кв.м., находящ се на ул. "Зефир", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №169 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_423/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 682 кв.м, представляваща УПИ IV-770 в кв. 69 по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък в размер на 6 800 лв, без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №168 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_422/27.04.2020 г. - Доклад От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост - "Двоен гараж" със застроена площ 39,60 кв. м, върху УПИ I-568 в кв. 59, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 360,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №167 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_421/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469, с площ 778 кв. м, в местността "Старите лозя", гр. Казанлък, за сумата от 720,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №166 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_435/08.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
повече...

РЕШЕНИЕ №165 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_381/30.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия за изготвяне на проект за ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, двете четения в едно заседание.
повече...