Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №164 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_445/13.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ II-1385, отреден "за обществено и делово обслужване" с площ от 5000 кв,м. в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №163 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_414/22.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12 по КККР на с. Енина, с площ от 3845 кв.м., начин на трайно ползване "изоставена орна земя".
повече...

РЕШЕНИЕ №162 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_450/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., в Приложение №9, неразделна част от нея. С писмо вх. №ОС-471/26.05.2020 г., вносителят допълва и изменя мотивите и проекта за решение с Приложение №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №161 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 (изм. с Решение №637/31.03.2022 г.) Относно: ОС_438/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", с Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. ( №от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-002-С01). С писмо с вх. №ОС-452/18.05.2020 г., Вносителят прави промяна в т. I от проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_399/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия "земеделска", местност "Светица", гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в "За вилно строителство". Одобряване на Заданието.
повече...

РЕШЕНИЕ №159 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_388/01.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлен имот с номер 70.19 - вид територия "земеделска", местност "Мочурето", с. Кънчево, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №158 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_382/30.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за новообразувани Поземлени имоти (от ПИ с идентификатор 27499.19.19) с проектни идентификатори както следва:
повече...

РЕШЕНИЕ №157 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_393/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - "Микроязовир Бончово кладенче-юг" за срок от 20 години на фирма "Вертекс" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №156 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_378/27.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв.м, за сумата от 400,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв. м, за сумата от 1 600,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №155 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_391/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 870 кв. м., УПИ III-307, кв. 30, гр. Шипка в размер на 10 900 лв. без ДДС на Богдан Киров.
повече...

РЕШЕНИЕ №154 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_395/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.539 и 35167.501.540, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_394/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760, с площ 510 кв.м., находящи се в кв. 2, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 900 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №152 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_392/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 454 кв.м., УПИ XXXIX-643, кв. 72, с. Копринка в размер на 3230 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №151 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_390/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" №27, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №150 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_404/09.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Чудомир", ОУ "Кулата" и ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №149 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_400/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка". Одобряване на Заданието.
повече...

РЕШЕНИЕ №148 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_389/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за дървесина от общински горски територии за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №147 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_396/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба №34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. С писмо вх. №ОС-408/13.04.2020 г., вносителят прилага коригиран вариант на Наредба №34, в частта на проекта за решение (по становище на юриста на ОбС), както и становище относно предложения на ПК по образование.
повече...

РЕШЕНИЕ №146 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_401/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество между Община Казанлък и "АПИ"- гр. София за изпълнение на проект "Основен ремонт на надлез Катекс".
повече...

РЕШЕНИЕ №145 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_398/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за обезпечаването им. 1. С вх. №ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед №217/07.04.2020 г. от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. 2. С писмо вх. №ОС-406/10.04.2020 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. 3. С писмо вх. №ОС-409/14.04.2020 г., вносителят допълва и редактира т. I и т. VI от проекта за решение.
повече...