Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №1044 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2466/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 700,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX, с площ 780 кв.м, в кв.1 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1043 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2474/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 15 800,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 830 кв. м, представляваща УПИ XX-255 в кв. 10 по действащ ПУП на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1042 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2465/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публичен търг по реда а чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 80532.36.9, находящ се в землището на с. Черганово, общ. Казанлък с начална тръжна цена 75 790 без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1041 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2472/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 91 600 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9999, с площ 229 кв. м, находящ се в гр. Казанлък към (УПИ) I-9227,9999 "За магазин, паркинг и трафопост" в кв. 129.
повече...

РЕШЕНИЕ №1040 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2461/13.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2023 г. - 2024 г. и приемане на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1039 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2439/05.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление, за срок от 5 години на Технически колеж - София, учебна база гр. Казанлък на общинско жилище с идентификатор 35167.502.205.1.2 по КККР на гр. Казанлък, находящо се на адрес: ул. "Скобелев" №21, вх. А, ет. 2, ап. 2.
повече...

РЕШЕНИЕ №1038 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2469/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване на имот - частна общинска собственост Музей "Ахинора" на Художествена Галерия - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1037 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2470/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на управител на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10.
повече...

РЕШЕНИЕ №1036 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2441/07.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачи, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми и по нерентабилни автобусни линии в транспорта в планински и други райони на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1035 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2476/17.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1034 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2440/06.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на план за улична регулация за Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-315 в кв.42 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1033 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2456/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на "Балканинвест" ЕООД за срок от 10 години на новоизградена автомивка до общинско депо за електробуси и автобуси.
повече...

РЕШЕНИЕ №1032 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2463/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общински училища в община Казанлък за учебната 2023/2024 година и дофинансиране за периода от 15.09.2023 г. до 31.12.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1031 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2462/14.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2023/2024 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1030 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2455/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение по чл.15, ал.2 от Закона за държавна собственост за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомства и общини.
повече...

РЕШЕНИЕ №1029 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2450/11.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно необходимост от разкриване на нови работни щатове в културните институти - Художествена галерия - Казанлък и Литературно - художествен музей "Чудомир".
повече...

РЕШЕНИЕ №1028 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2454/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.011 "Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност" по Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за модернизиране на дългосрочната грижа.
повече...

РЕШЕНИЕ №1027 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2477/17.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г., съгласно Приложения № №3, 12 и 13.
повече...

РЕШЕНИЕ №1026 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2438/04.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл. 8а от ЗОД към 31.12.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1025 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2473/14.07.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г.
повече...