Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №144 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_306/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП "Нива", местност "Старите лозя", с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №143 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_326/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №142 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_305/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №141 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_344/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект на ПУП в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част на ПРЗ и на План-схеми към ПУП. С писмо вх. №ОС-368/20.03.2020 г., Вносителят приема становището на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №140 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_313/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлени имоти, находящи се в с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_312/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 35167.302.10, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_311/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №137 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_349/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух.
повече...

РЕШЕНИЕ №136 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_340/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за защита при бедствия на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №135 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_341/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета, съгласно Решение №136/14.03.2019 г. на Министерски съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №134 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_287/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7750 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 558 кв. м., находяща се в с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №133 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_300/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 250 лв., за учредяване право на строеж в полза на Жужа Колева за построяване на навес, с предназначение "гараж" в УПИ III-619, с. Овощник, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-356/17.03.2020 г. от Вносителя с приложено копие на Решение №298/24.04.2017 г., гр. дело №298 на Казанлъшки районен съд, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №132 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_352/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново с месечно концесионно плащане в размер на 65 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №131 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_347/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с. Шейново и УПИ VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, с адрес - кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък. Допълва се състава на Комисията - Юзеир Кенан.
повече...

РЕШЕНИЕ №130 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_353/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг и определяне на начална тръжна цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 и имот 35167.505.65 с адрес гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №129 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_346/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на поземлени имоти, находящи се на ул. "Антон Страшимиров" №14 и ул. "Рахил Душанова" №23 в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №128 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_321/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 113 210 лв., без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 - земеделска земя, с площ 56 130 кв. м., находящ се в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №127 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_302/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 5 800 лв., без ДДС, при провеждане на търг за продажба на УПИ VI-147, кв. 27 в с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №126 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_309/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №125 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_308/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Казанлък.
повече...