Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_322/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени, при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. УПИ I, II, III и IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_288/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище - апартамент, с площ от 90.31 кв.м., с адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" №113, вх. А, ет.3 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 40 700 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_304/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с адрес - пл. "Севтополис", гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 649 700 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Роман Желев.
повече...

РЕШЕНИЕ №121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_303/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 53, бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк", гр. Казанлък, в размер на 65 800 лв. без ДДС и Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, в кв. 53, гр. Казанлък, в размер на 66 700 лв без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_315/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти, находящи се в гр. Казанлък, гр. Крън и с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №119 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_335/12.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 4 бр. микроязовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №118 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_301/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 кв.м., находящ се в сградата на кметство с. Голямо Дряново и определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 10,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №117 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_298/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 кв.м., находящ в с. Шейново и определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 35,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №116 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_339/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък. С писмо с вх. №ОС-369/20.03.2020 г., вносителя прилага справка от ДГС Казанлък, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_351/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556, гр. Казанлък на "Нимекс" ЕООД за сумата от 195 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_257/17.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 1 082 206 лв., без ДДС. Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен административен съд с приложен препис от Определение №2689/19.02.2020 г. по Адм. дело №12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №113 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_327/11.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предоставяне на безвъзмездно управление на Национална здравноосигурителна каса за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора на недвижими имоти (кабинети), собственост на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_362/19.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_337/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_325/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_345/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване "урбанизирана", с площ от 6.554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП "пасище"; 38563.155.60 -"за местен път" и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП "за селскостопански, горски ведомствен път" в землище на с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо ОС-363/19.03.2020 г. е представено ново пълномощно, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_329/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ XIII-513 "За обществено и делово обслужване" с площ 468 кв.м., находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_343/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска транспортна схема и от междуселищната транспортна схема. С писмо с вх. №ОС-355/17.03.2020 г. вносителят прави допълнение в мотивите и проекта за решение с нова точка. Приложено представят и Приложение №1 с временна промяна на маршрутните разписания. С писмо ОС-366/20.03.2020 г., вносителя прави изменение и допълнение в проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии.
повече...

РЕШЕНИЕ №106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_342/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_348/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект на Наредба №17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани на община Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-367/20.03.2020 г., с което вносителят приема предложенията на ПК по разпореждане с общинска собственост и на ПК по здравеопазване!
повече...