Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №70 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 06.02.2020 г., Протокол №5 (изм. с Решение №145/15.04.2020 г., изм. с Решение №186/25.06.2020 г., изм. с Решение №202/30.07.2020 г., изм. с Решение №232/24.09.2020 г., изм. с Решение №290/26.11.2020 г.) Относно: ОС_214/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от №1 до №28, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №69 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_181/20.01.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно освобождаване и избор на председател на Контролен съвет на Фондация "Чудомир".
повече...

РЕШЕНИЕ №68 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_179/20.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - общински полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2019 - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №67 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_167/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №66 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_170/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти, представляващи публична общинска собственост включени в ГПУРИОС за 2020 г., помещение за търговска дейност /магазин/, находящо се в сградата на клуб "Васил Левски", гр. Казанлък и "Бакърджийска работилница" на ул. "Княз Свети Мирски" №34, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №65 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_174/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот №302.234, по План на новообразуваните имоти в местност "Черешака" с. Бузовград, за сумата от 295,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №64 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_173/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.46 по КККР на с. Енина, за сумата от 370,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №63 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_143/23.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 1 540,00 лева без ДДС - незастроена земя с площ 210 кв.м, представляваща реална част от УПИ XII-177 в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №62 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_141/20.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост за сумата от 1 998 лв., без ДДС в с. Горно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №61 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_140/20.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост за сумата от 300 лева без ДДС в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №60 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_138/19.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост за сумата от 8 400 лева без ДДС в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №59 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_157/06.01.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №58 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_171/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2020 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №57 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_172/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №56 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_186/22.01.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение №6 от 28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г.на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №55 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_159/08.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. Постъпи Писмо с вх. №ОС-194/27.01.2020 г., в което са отразени приетите предложения от вносителя, по становища на ПК.
повече...

РЕШЕНИЕ №54 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_161/10.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №53 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_119/11.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от поземлени имоти с начин на трайно ползване - "пасища, мера" и "селскостопански, горски ведомствен път", находящи се в землището на гр. Шипка и промяна на предназначението им за "пътна връзка" с държавна пътна мрежа трети клас Шипка-Шейново. Одобряване на Заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №52 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_125/13.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №51 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_175/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от №1 до №29, първо четене.
повече...