Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_354/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно Приложения №2, №3, №9 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_286/25.02.2020 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за проверка на финансовата дейност на общинските търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_284/24.02.2020 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение към фонд "Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика.
повече...

РЕШЕНИЕ №101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_252/14.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. С писмо вх. №ОС-278/21.02.2020 г., вносителят прилага Удостоверение №337/21.02.2020 г. за наследници на Таньо Добрев, по становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_236/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №99 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_254/14.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020 - 2021 г. Постъпи писмо с вх. №ОС-275/21.02.2020 г. от вносителя с приложена справка от БАБХ, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №98 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_259/18.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на състав на Местната комисия по Закона на уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.
повече...

РЕШЕНИЕ №97 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_244/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура и план схема на транспортния достъп за Поземлен имот с идентификатор 53179.2.67 с НТП "нива" от 1.200 дка, местност "Старите лозя" по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота от "Нива" в "За автокомплекс". С писмо вх. №ОС-279/21.02.2020 г., вносителят прилага Задание подписано от възложителя с вписване на имената му - по становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №96 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_241/12.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на кабелна линия ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 35167.39.726 с НТП "стр. материали" по КККР на Казанлък, местност "Търниченски ливади" и на ПИ с идентификатор 06848.22.378 с НТП "стр. материали", местност "зад Тунджа" по КККР на с. Бузовград, с обща дължина 240,77 м и общ сервитут 240.66 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №95 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_215/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за разпределителен газопровод извън урбанизираната територия в землището на Казанлък, за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори: 35167.107.13 и 35167.37.6, преминаващ през ПИ с идентификатор 35167.119.310 - държавна публична собственост - територия за транспорт с НТП "за път от републиканска пътна мрежа" с обща дължина 35.7 м и общ сервитут 73 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №94 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_183/21.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод, въздушна кабелна линия ниско напрежение за захранване на "Автосервиз", разположен в Поземлен имот с идентификатор 80532.69.831 по КККР на с. Черганово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №93 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_237/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №92 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_243/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на община Казанлък в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД - Стара Загора и определяне на представител на общината за Мандат 2019 - 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №91 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_235/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нови спирки по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на гр. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. №253/14.02.2020 г., с приложени нови Приложения №1 и №2.
повече...

РЕШЕНИЕ №90 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_224/06.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8321 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 3150 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №89 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_249/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна в размер на 9 260 лв. без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989, с площ 1 113 кв. м, в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №88 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_230/07.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на поземлени имоти и определяне на начални тръжни цени. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, ул. "Н. Балкански" в размер на 17 000 лева без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3084, ул. "Олимпиада" в размер на 14 700 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №87 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_229/07.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ I в кв. 5, УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX всички в кв. 73, в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №86 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_190/24.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 0648.11.263 в с. Бузовград, ведно с построената върху имота сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №85 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_189/24.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 в с. Енина, ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1.
повече...