Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №84 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_205/30.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 150, 00 лева без ДДС, за продажба на земя - общинска собственост, с площ 597 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2043 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №83 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_248/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост. Постъпи писмо с вх. №ОС-269/20.02.2020 г. от Вносителя с приложени документи по становище на юриста на ОбС и промяна в проекта за решение поради допусната техническа грешка.
повече...

РЕШЕНИЕ №82 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_182/21.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №81 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_204/29.01.2020 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №80 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_240/12.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №79 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_261/18.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №78 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. №ОС-262/18.02.2020 г., вносителят прилага справка за размера на таксите за услугите предлагани от Дирекция "Местни приходи" - по становище на ПК по култура. С писмо с вх. №ОС-282/24.02.2020 г. Вносителя прави изменение и допълнение на проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии и юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №77 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_222/05.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №76 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_217/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за кабелна линия средно напрежение, която да осъществи връзка между Трансформаторен пост №3, село Шейново и Трансформаторен пост №2 в гр. Шипка. Трасето на подземния електропровод е с обща дължина 2344.99 м и общ сервитут 4273.33 кв.м. Одобряване на План-схема.
повече...

РЕШЕНИЕ №75 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_234/10.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и гр. Загатала, Азербайджан.
повече...

РЕШЕНИЕ №74 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_247/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване на сграда общинска собственост с адрес гр. Казанлък, ул. "Войнишка" №25 на Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за децата", съгласно Договор №Д08-45/19.07.2017 г. Постъпи писмо с вх. №ОС-283/24.02.2020 г. от Вносителя с изменение и допълнение на проекта за решение в т. II, съгласно становище на ПК по здравеопазване, социална дейности и трудова заетост.
повече...

РЕШЕНИЕ №73 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_246/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно партньорство по проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност". С писмо вх. №ОС-289/26.02.2020 г., вносителят прави изменения в мотивите и в проекта за решение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №72 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_245/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно устойчивост по проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №71 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_258/17.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., етап I.
повече...

РЕШЕНИЕ №70 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 06.02.2020 г., Протокол №5 (изм. с Решение №145/15.04.2020 г., изм. с Решение №186/25.06.2020 г., изм. с Решение №202/30.07.2020 г., изм. с Решение №232/24.09.2020 г., изм. с Решение №290/26.11.2020 г.) Относно: ОС_214/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от №1 до №28, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №69 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_181/20.01.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно освобождаване и избор на председател на Контролен съвет на Фондация "Чудомир".
повече...

РЕШЕНИЕ №68 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_179/20.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - общински полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2019 - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №67 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_167/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №66 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_170/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти, представляващи публична общинска собственост включени в ГПУРИОС за 2020 г., помещение за търговска дейност /магазин/, находящо се в сградата на клуб "Васил Левски", гр. Казанлък и "Бакърджийска работилница" на ул. "Княз Свети Мирски" №34, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №65 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_174/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот №302.234, по План на новообразуваните имоти в местност "Черешака" с. Бузовград, за сумата от 295,00 лева без ДДС.
повече...