Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 (изм. с Решение №104/23.03.2020 г., изм. с Решение №162/28.05.2020 г., изм. с Решение №222/30.07.2020 г.) Относно: ОС_20/13.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с Приложения от №1 до №15 вкл. неразделна част от нея. Постъпи писмо с вх. №ОС-128/16.12.2019 г. от вносителят с приложени актуализирани Приложения №8 и №9, Таблици №3 и №4 от Годишната програма за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_104/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_110/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на обща численост, одобряване на структурата на общинска администрация и определяне на пълномощията на кметските наместници. Постъпи писмо с вх. №ОС-122/12.12.2019 г. за отстраняване на техническа грешка в Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_106/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 (Изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56 от 28.01.2020 г.) Относно: ОС-59/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-58/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-40/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък /Мандат 2020 - 2024 г./
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2019 г., Протокол №2 Относно: ОС-41/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1. Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.11.2019 г., Протокол №1 Относно: Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.
повече...