Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №787 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 (изм. с Решение №854/21.12.2022 г. в частта на т.I, подточка 1) Относно: ОС_1908/20.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №786 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1892/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.107.16, собственост на Милко Милев върху части от ПИ с идентификатор 35167.107.64, с начин на трайно ползване - "за селскостопански, горски ведомствен път", в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до републикански път Казанлък - Бузовград - ПИ 35167.119.310.
повече...

РЕШЕНИЕ №785 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1893/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за водоснабдяване на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06848.22.349 с начин на трайно ползване - "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", местност "Зад Тунджа", с площ от 17,908 дка в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Изразяване на предварително съгласие с цел изграждане на водопровод в землището на с. Бузовград, върху ПИ с идентификатор 06848.22.335, с начин на трайно ползване - "за местен път" общинска публична собственост - засегната площ от сервитута около 94 кв.м; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №784 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1863/25.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №783 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1891/14.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване актуализацията на маршрутните разписания на градските линии от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №782 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1911/21.09.2022 г. - Доклад от Моника Динева - председател на Временна комисия с проект за решение относно предложение за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Стара Загора, Мандат 2023-2027 г., в изпълнение на Решение №750/28.07.2022 г. на ОбС-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №781 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1878/07.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за продължаване/доразвиване на дейностите, определени в Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г., одобрено с Решение №1150/26.09.2019 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №780 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1882/12.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №779 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1904/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка", община Казанлък, обл. Ст. Загора, с цел промяна на предназначението и вида територия на части и/или цели поземлени имоти, засегнати от проектното трасе на обекта. 2. Упълномощаване на кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на решението.
повече...

РЕШЕНИЕ №778 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1901/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова -Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти за осигуряване на транспортен достъп до находище “Мечта“ в землищата на селата Черганово, Кънчево; 2. Определяне на срок на предварителното съгласие по т.1.; 3. Одобряване на Подробен устройствен план за находище „Мечта“, разположено в землищата на селата: Черганово, Кънчево и Розово, община Казанлък с концесионна площ 347.9 дка.
повече...

РЕШЕНИЕ №777 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1897/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на 11 бр. поземлени имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящи се в с. Енина, местност "Саднята", общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №776 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1902/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №775 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1847/09.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №774 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1907/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и 23.
повече...

РЕШЕНИЕ №773 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1872/02.09.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №772 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1871/02.09.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №771 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1755/21.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.180.50, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", с площ от 1.164 дка, местност "Под Енина", землище на с. Енина, с цел промяна предназначението на същия в за "жилища за временно обитаване" ведно със схеми за техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №770 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1804/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 40292.71.4, с начин на трайно ползване "ниско застрояване", територия "урбанизирана", с площ от 3,949 дка в землище на гр. Крън и Поземлен имот с идентификатор 40292.68.13, с НТП "за стопански двор", територия "земеделска", с площ от 2,882 дка в землище на гр. Крън; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителите.
повече...

РЕШЕНИЕ №769 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1813/19.07.2022 г. - Доклад от д-р Кети Маналова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №768 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1781/08.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №83199.25.247 - с НТП "За стопански двор", с площ от 951,00 кв.м по КККР на гр. Шипка, одобрен със Заповед №РД-18-964/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности и жилище". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...