Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №984 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2350/11.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
повече...

РЕШЕНИЕ №983 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54 Относно: ОС_2352/12.05.2023 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №982 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54 Относно: ОС_2335/03.05.2023 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №981 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54 Относно: ОС_2329/27.04.2023 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №980 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54 Относно: ОС_2325/25.04.2023 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. на "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №979 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2248/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на план-схема за газ снабдителна мрежа в регулацията на с. Ръжена, общ. Казанлък към действащия Подробен устройствен план на населеното място.
повече...

РЕШЕНИЕ №978 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2310/13.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.160.939, с начин на трайно ползване "лозе", "земеделска територия", с площ 3280 кв. мв местност "Старите лозя", землище на гр. Казанлък, с цел промяна в начина на трайно ползване "За вилно застрояване". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №977 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2297/11.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №27499.192.18 - с НТП "Нива", местност "Под Енина", с площ от 4653 кв. м по КККР на с. Енина и Поземлен имот №27499.191.84 - с НТП "Нива", местност "Под Енина" с площ от 2661 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 2673 кв.м, като части от ПИ публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №976 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2258/24.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Метално хале за складови нужди и офис“, разположено в Поземлен имот с идентификатор 35167.42.12 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в Поземлени имоти с идентификатори - 35167.42.402, 35167.42.403 и 35167.42.314, всички по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №975 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2291/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на инж. Даниела Коева - зам.-кмет на общината за участие в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено за 10.05.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №974 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2264/28.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9060 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: УПИ IX-433 с площ 604 кв. м, находящ се в кв.15 по ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №973 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2276/30.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост представляващ земя в УПИ II, с площ 840 кв. м, в кв.6 по действащият ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък за сумата от 10500,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №972 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2315/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 910 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9225, с площ 13 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №971 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2304/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 155/1205 идеални части от земя на собственик в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.883, с площ 1205 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 4650,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №970 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2303/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9229 с площ 22 кв.м, представляващ незастроена земя с площ 22 кв.м, реална част, придаваема към УПИ I-469, с площ 184 кв.м в кв. 661 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №969 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2294/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 252/752 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 53179.173.307 с площ 752 кв.м, находящ се в с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 1 280,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №968 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2293/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 98/698 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.80, с площ 698 кв.м., находящ се в местност "До село" в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 395,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №967 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2286/05.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 733/1333 идеални части от земята на съсобствениците върху Новообразуван имот №600.58, с обща площ 1333 кв.м. по План на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък за сумата от 3300,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №966 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2309/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 32 080 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5028, с обща площ 401 кв.м по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ IV-5028 в кв. 35 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №965 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2308/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 7 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.
повече...