Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №964 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2296/10.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ I, с площ 1 952 кв. м, отреден "За производствена и складова дейност", находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена от 35 150 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №963 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2281/03.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публични търгове по реда а чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на: УПИ VII, кв.49 по ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък с нач. тръжна цена 11 800 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3104 по КККР на гр. Казанлък с нач. тръжна цена 32 700 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №962 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2312/13.04.2023 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД с проект за решение относно участие в учредително събрание за учредяване на СНЦ "Национално сдружение на лечебните заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ в България".
повече...

РЕШЕНИЕ №961 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2318/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за обществено хранене, футболно игрище и изпълнение на строително монтажни дейности /СМР/ на съществуващо спортно игрище в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.475 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №960 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2307/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти, за периода от месец 10.2021 г. до месец 10.2022 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора; 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък за периода от месец 10.2021 г. до месец 09.2022 г., съгласно чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №959 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2305/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2023 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №958 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2302/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници. Промяна в Приложение №3, в частта билет за еднократно пътуване.
повече...

РЕШЕНИЕ №957 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2285/04.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-1179 (ПИ с идентификатор 27499.501.1179), с площ 519 кв.м в кв.113 на с. Енина, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №956 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2280/31.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Стефан Папукчиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №955 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2255/23.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Владимир Спасов.
повече...

РЕШЕНИЕ №954 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2254/23.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на д-р Бойчо Бойчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №953 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2311/13.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №952 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2316/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9, №11 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №951 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53 Относно: ОС_2301/11.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 -2026 година, Етап I.
повече...

РЕШЕНИЕ №950 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2192/16.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 77027.36.3, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия", с площ от 2574 кв. м в местност "Стопански двор", землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива "за производствени, складови дейности и обществено обслужване"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №949 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2193/16.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83106.42.515, с начин на трайно ползване (НТП) - "за друг обществен обект "комплекс", "земеделска територия", местност "Къра" с площ от 1038 кв. м, в землище на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на "търговско-хотелски комплекс"; 2. Одобряване на заданието, подписано от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №948 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2236/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот №83106.42.543 - с НТП "Нива", с площ от 2162,00 кв. м по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и рекреационна дейност"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №947 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2237/14.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 80532.69.39 с НТП - "За стопански двор", територия "земеделска", с площ от 11.980 дка, в местност "Старата кория", землище на с. Черганово, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива за производствени и складови дейности и изграждане на фотоволтаична централа.
повече...

РЕШЕНИЕ №946 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2235/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.44 - с НТП "Изоставена орна земя", с площ от 2200,00 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №945 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2231/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП с цел електрозахранване на имот с идентификатор 80532.39.17, с НТП "нива", местност "Къра", с площ от 4.999 дка в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
повече...