Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №726 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1754/21.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради частна общинска собственост, с идентификатори №35167.502.5777.1, 35167.502.5777.2 и №35167.502.5778.1, находящи се в УПИ XVIII, кв. 166, гр. Казанлък, с административен адрес: ул. "Любен Каравелов" №5 и №7.
повече...

РЕШЕНИЕ №725 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1749/16.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,30 кв.м - предназначение "Бетонов комплектен трансформаторен пост- БКТП" и сервитут 18,90 кв.м, върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.95 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 996,00 лв. без ДДС, в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД.
повече...

РЕШЕНИЕ №724 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1734/13.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти, публична общинска собственост по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, от "пасища и мери" във "в друг вид земеделска земя".
повече...

РЕШЕНИЕ №723 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1730/10.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане и одобряване на извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък от "ВиК"-Стара Загора за периода от месец ноември 2020 г. до месец октомври 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №722 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1691/16.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма за опазване околната среда на община Казанлък за периода 2021-2028 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №721 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1753/21.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на община Казанлък през 2022 г., на стойност 250 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №720 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1692/17.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на ОП "КД и ПИС" да извършва управление, експлоатация и стопанисване на общинска площадка за открито (аеробно) компостиране в редове на разделно събрани биоразградими отпадъци от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №719 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1750/17.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №718 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1731/10.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №717 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1729/09.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня".
повече...

РЕШЕНИЕ №716 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1752/20.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9, №11 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №715 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1751/20.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения № №1, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 27.
повече...

РЕШЕНИЕ №714 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1697/23.05.2022-Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.06.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №713 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1683/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.66 - с НТП "Нива", местност "Старите лозя", с площ от 1.938 дка, местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности".
повече...

РЕШЕНИЕ №712 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1682/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане на Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура в едно с план-схема-външно електрозахранване на имот с №59.53, местност "Мостени камъни" за захранване на обект: "приемник на електроенергия за осветление и охрана" по плана на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №711 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1688/16.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП за земите от Пояс I на СОЗ на Сондаж К-2 и Сондаж К-6, в Поземлен имот с идентификатор 35167.99.743 по КККР на гр. Казанлък, местност "Големите ливади" и Поземлен имот с идентификатор 35167.119.370, местност "Малево" от находище на минерална вода "Овощник", за осигуряване на транспортен достъп.
повече...

РЕШЕНИЕ №710 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1684/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.876 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя", с площ от 762 кв. м (стар номер 240.876) по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Жилищна сграда за вилен отдих".
повече...

РЕШЕНИЕ №709 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1673/10.05.2022-Доклад от Галина Стоянова- Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 68446.60.3, с начин на трайно ползване "Ниско застрояване", с площ от 1,004 кв.м, в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №708 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1672/09.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14, собственост на Красимир Иванов върху части от Поземлен имот с идентификатор 35167.56.316, с начин на трайно ползване /НТП/ - "за селскостопански, горски ведомствен път" и Поземлен имот с идентификатор 35167.56.428 с НТП - "напоителен канал" в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до общински път Казанлък - Овощник.
повече...

РЕШЕНИЕ №707 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39 Относно: ОС_1687/16.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.4.2 собственост на "МОНАМУР 6 " ЕООД и ПИ №38563.4.1 с НТП - "нива", с площ от 2,5 дка, собственост на Емил Узунов върху части от ПИ с идентификатор 38563.155.30, с НТП - "за селскостопански, горски ведомствен път", в землище на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...