Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на зем. земя - ПИ с идентификатор 53179.243.867 в землището на село Овощник

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1499/21.09.2020 год. и Заповед №1640/08.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлен имот – земеделска земя, както следва:

/обект Б/ общинска земеделска земя  с обща площ от 1003 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 53179.243.867 в местността „ Каракос“ в землището на с. Овощник, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска; категория на земята девета при неполивни условия, НТП лозе по КККР на с. Овощник , одобрени със Заповед №РД-18-960/2017г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 243867/. Имотът е посочен  в ГПУРИОС за 2020 год. с позиция 45 от Приложение 11. С начален годишен наем в размер на 20,00 лв.

Публичният  търг ще се проведе на 23.10.2020 год. от 10:00 часа в сградата на Община Казанлък, Ритуална зала.

Документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните  търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 30.10.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация – гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98221.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на община Казанлък