Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Копринка на 16.11.2020 г. /втора дата 30.11.2020 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед № 1776/27.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект: Общински обект с Позиция № 94 от Приложение  № 8 на Годишната програма: стоматологичен кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на здравна служба на кметство с. Копринка, с обща площ от 26,4 кв.м./ в т.ч. 13,20 кв.м. стоматологичен кабинет и по ½ идеални части от помощните помещения: 7,92 кв.м. коридор, 3,00 кв.м. фоайе и 2,42 кв.м. санитарно помещение/ с начален месечен наем в размер на 60.00 лв. без ДДС.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 16.11.2020 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата – 30.11.2020 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 043198221; 043198249;

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък