Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен и общински обект на 26.03.2021 г.(втора дата при липса на кандидати 02.04.2021 г.)

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед № 346/08.03.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, както следва:

  • - Обект /1/- Общински обект представляващ помещение за услуги с площ 21,22 кв.м., складова площ – 8,78 кв.м. и санитарен възел – 2,38 кв.м., находяща се в сградата на адрес: гр. Казанлък, ул. „23-ти ПШП“, бл.107, ет.1, №19 с обща площ 32,38 кв.м., за който е съставен АОС № 1079/20.12.2011 г., с начален месечен наем 75,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходна каса или по сметка на Общината веднъж месечно.
  • - Обект /2/- Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ между бл.51, 52 и 53, с обща площ от 28,18 кв.м., с начален месечен наем  95,00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 26.03.2021 г. за:
- Обект /1 - от 10:45 часа; - Обект /2/ - от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата - 02.04.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обектите  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък