Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект на ул. “Искра“ № 5 на 09.04.2021 г /втора дата при липса на кандидати 16.04.2021 г./

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед № 452/22.03.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект, с Позиция № 56 от Приложение № 9,  прието с Решение № 362/25.02.2021 год. на Годишната програма, както следва:

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по ККККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Искра“ № 5, ет. 3, ап. 1, със застроена площ 45,35 кв. м в т.ч. 4,62%, (8.65 кв. м.) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда  - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ниво 1, с начален месечен наем 250,00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата – 16.04.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.


За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък