Публичен търгс тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 14.05.2021 г., втора дата на 28.05.2021 г. при същите условия.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г. и в изпълнение на Заповед №658/19.04.2021 г. на Кмета на община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект: Общински терен находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ пред ресторант „Лагуна“, съгласно схема утвърдена от гл. архитект на Община Казанлък, с обща площ 4,00 кв. м., с начален месечен наем 36,00 лв. (тридесет и шест лева) без ДДС.

Публичният търг да се проведе на 14.05.2021 год. от 11:00 часа   в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати - втора дата - 28.05.2021 г., при същите условия

Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи, ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина” № 6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък