Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинети в населените места на 10.06.2021 г. /втора дата на 25.06.2021 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и във връзка със Заповед № 835/25.05.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, включени в Приложение № 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:

- Обект /1/- Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Черганово, ведно с манипулационна, чакалня, детска и женска консултация и тоалетна, с обща площ от 96,25 кв. м., АПОС № 1126/30.08.2005 год. включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 12 на Приложение № 8, с начален месечен наем 50,00 лв. без ДДС.

- Обект /2/- Лекарски кабинет, находящ се в здравна служба на с. Бузовград, ведно с детска и женска консултация и по ½ чакалня и тоалетна на втрия етаж, с обща площ от 44,39 кв. м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 41 на Приложение № 8, за който е съставен АЧОС № 1123/29.08.2005 год., с начален месечен наем  60,00 лв. без ДДС.

- Обект /3/- Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Ръжена, ведно с манипулационна, стая за персонала, ½ части от чакалня и тоалетна, с обща площ от 55,90 кв. м., АПОС № 1129/30.08.2005 год. включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 18 на Приложение № 8, с начален месечен наем 40,00 лв. без ДДС.

- Обект /4/- Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Хаджидимитрово, ведно с манипулационна, детска и женска консултация, стая за персонала и тоалетна, с обща площ от 51,24 кв. м., АПОС № 1136/31.08.2005 год. включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 14 на Приложение № 8, с начален месечен наем 40,00 лв. без ДДС.

- Обект /5/- Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Енина, ведно с манипулационна и ½ част от стерилизационна, чакалня и тоалетна на втори етаж, с обща площ от 37,95 кв. м., АПОС № 3258/14.04.2016 год. включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 15 на Приложение № 8, с начален месечен наем 50,00 лв. без ДДС.

- Обект /6/- Лекарски кабинет, находящ се на втори етаж в здравна служба на с. Копринка, ведно с детска и женска консултация, стерилизационна и тоалетна, с площ от 51,14 кв. м. и манипулационна с площ от 12,00 кв.м., всичко с обща площ 63,14 кв.м., включени в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 16 на Приложение № 8, за който е съставен АЧОС № 1134/31.08.2005 год., с начален месечен наем  76,00 лв. без ДДС.

Документи, ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина” № 6.

Публичните търгове да се проведат на 10.06.2021 год. както следва:

Обект /1/ от 10:30 часа, Обект /2/ от 10:45 часа, Обект /3/ от 11:00 ч., Обект /4/ от 11:15 ч., Обект /5/ от 11:30 ч. и Обект /6/ от 12:00 ч.

Търговете ще се проведат в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати - втора дата - 25.06.2021 г., при същите условия.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.

В случай, че е предложена еднаква най-висока цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване между тези участници. Стъпка за наддаване - 10% от стойността на предложената еднаква най- висока цена.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък