Публиченен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект за услуги, офис № 7 в Младежки дом на 30.06.21 г. /втора дата 14.07.2021 г., при същите усволия/

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 418/27.04.2021 г. на ОбС – Казанлък и във връзка със Заповед № 928/07.06.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект, включен в Приложение № 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.:

- общински обект за услуги, представляващ  офис № 7 – „Зала за спорт“ находяща се в гр. Казанлък ул. „Капрони“ „Младежки дом“, с обща площ 78,00 кв. м., ведно с общите части и санитарния възел - спортна база, с начален месечен наем в размер на 148,00 лв. без ДДС.

Публичния търг да се проведе на 30.06.2021 год. от 12:00 ч. в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати - втора дата - 14.07.2021 г., при същите условия.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.
В случай, че е предложена еднаква най-висока цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване между тези участници. Стъпка за наддаване - 10% от стойността на предложената еднаква най- висока цена.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък