Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.06.21 г. /втора дата 14.07.2021 г./

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и във връзка със Заповед № 923/04.06.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, включени в Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:

- Обект /1/- Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Енина - център ,с обща площ от 65,00 кв. м., поставено съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Казанлък  включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 95 на Приложение № 12, с начален месечен наем 228,00 лв. без ДДС.

- Обект /2/- Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, кв. 360, с обща площ от 10,00 кв. м., поставено съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Казанлък  включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 21 на Приложение № 12, с начален месечен наем 60,00 лв. без ДДС.

- Обект /3/- Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, под стола на военните , с обща площ от 17,00 кв. м., поставено съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Казанлък  включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 34 на Приложение № 12, с начален месечен наем 85,00 лв. без ДДС.

Документи, ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина” № 6.

Публичните търгове да се проведат на 30.06.2021 год. както следва:
Обект /1/ от 10:30 часа, Обект /2/ от 11:00 ч., Обект /3/ от 11:30 ч. в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати - втора дата - 14.07.2021 г., при същите условия.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.
В случай, че е предложена еднаква най-висока цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване между тези участници. Стъпка за наддаване - 10% от стойността на предложената еднаква най- висока цена.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък