Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинети по населени места в община Казанък на 29.07.2021 г., при липса на кандидати втора дата на 12.08.2021 г., при същите условия.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка в изпълнение на Заповед № 1153/05.07.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, включени в Приложение № 8 и Приложение № 9 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:
- Обект /1/ - Лекарски кабинет, находящ се на втори етаж  в сградата на здравна служба на с. Овощник, ведно с манипулационна, чакалня, женска консултация, два броя стаи за персонала и тоалетна, с обща площ от 85,12 кв. м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 19 в Приложение № 8, за който е съставен АЧОС № 1124/30.08.2005 год., с начален месечен наем 85,00 лв. без ДДС.
- Обект /2/ - Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж  в сградата на здравна служба на гр. Крън, ведно с манипулационна и ½ част от детска и женска консултация, чакалня и тоалетна, с обща площ от 45,32 кв. м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 20 в Приложение № 8, за който е съставен АЧОС №706/11.02.2010 год., с начален месечен наем 90,00 лв. без ДДС.
- Обект /3/ - Лекарски кабинет, находящ се здравна служба с. Розово, ведно с манипулационна и чакалня и ½ от тоалетна с обща площ 58,53 кв.м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 14 в Приложение 9, за който има съставен АЧОС №1131/30.08.2005 год., с начален месечен наем 60,00 лв. без ДДС.
- Обект /4/ - Стоматологичен кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на гр. Шипка, ведно с манипулационна и ½ част от чакалня с обща площ 24 кв.м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 59 в Приложение № 9, за който има съставен АЧОС №1119/29.08.2005 год., с начален месечен наем 48,00 лв. без ДДС

Публичните търгове да се проведат на 29.07.2021 год., както следва:
- от 15:00 часа за Обект /1/;
- от 15:15 часа за Обект /2/;
- от 15:30 часа за Обект /3/;
- от 15:45 часа за Обект /4/ в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати - втора дата - 12.08.2021 год., при същите условия.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичните търгове. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.
В случай, че е предложена еднаква най-висока цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване между тези участници. Стъпка за наддаване - 10% от стойността на предложената еднаква най- висока цена.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък