Публични търгове за отдаване под наем на общински обекти и терени на 22.07.2021 г., втора дата при липса на канидати /05.08.2021 г./

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък и във връзка със Заповед № 1163/06.07.2021 г. на Кмета на общината за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти и терени, включени в Приложение № 12 и Приложение № 13 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както следва:
-  Обект /1/ - Общински павилион №1 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“,  южно от КООП пазар, с обща площ от 6,00 кв. м. с Позиция № 66 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2021 г., с  начален месечен наем 42,00 лв. /четиридесет и два лева / без ДДС.
- Обект /2/ - Общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, североизточно от Гимназията, с обща площ 18,00 кв. м. с Позиция № 5 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2021г. с начален месечен наем 126,00 лв. /сто и двадесет и шест лева / без ДДС.
- Обект /3/ - Общински терен, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Любомир Кабакчиев“, с обща площ 100,00 кв.м, с Позиция № 37 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2021 г. с начален месечен наем 320.00 лв. /триста и двадесет лева/ без ДДС.
- Обект /4/ - Общински терен за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, кв. „Васил Левски“ до бл. 29, с обща площ 13,76 кв.м, с Позиция № 60 от Приложение 12 на Годишната програма за 2021 г., начален месечен наем 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ без ДДС.

Публичните търгове да се проведат на 22.07.2021 год. както следва:
Обект /1/ от 10:00 часа, Обект /2/ от 10:30 часа, Обект /3/ от 11:00 часа, Обект /4/ от 11:30 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 05.08.2021г. , при същите условия.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.
В случай, че е предложена еднаква най-висока цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване между тези участници. Стъпка за наддаване - 10% от стойността на предложената еднаква най- висока цена.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък