Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски земи в м. “Перетлика“ на 18.08.2021 г. /втора дата 08.09.2021 г. при същите условия/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г. и в изпълнение на Заповед №1317/27.07.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи, както следва:
Общинска земеделска земя с площ  от 1168 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 53179.39.13 вид собственост – Общинска частна, вид територия- Земеделска, категория на земята при неполивни условия: шеста, НТП: Деградирала орна земя, /стар номер 039013/ със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, находящи се в местност „Перетлика в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
Общинска земеделска земя с площ  от 730 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 53179.40.14 вид собственост - Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория на земята при неполивни условия: четвърта, НТП - Деградирала орна земя /стар номер 040014/ със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК.

Общата площ на общинските земеделски земи е 1898 кв.м. с начален годишен наем в размер на 44.00 лв. (четиридесет и четири лева).

 Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичния търг ще се проведе на 18.08.2021 г. от 11:00 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 08.09.2021 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък