Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект в гр. Шипка на 21.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 05.10.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 1547/31.08.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., както следва:
Общински обект находящ се в гр. Шипка, кв.79, УПИ: I, пл. №177 (част от бивш „Младежки дом“), с обща площ 38,82 кв.м. в т.ч. /търговска площ 16,45 кв.м.; склад с площ 12,50 кв.м. и коридор със санитарен възел с площ 9,87 кв.м./, за който е съставен АЧОС № 503/20.11.2007 г. с начален месечен наем в размер на 66,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 21.09.2021 г. от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата - 05.10.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък