Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти

 

На основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък, Решение №500/29.07.2021 г. и във връзка със Заповед № 1621/14.09.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., както следва:

- Обект /1/ -  Ученически стол в ОУ „Васил Левски”, находящ се в с. Бузовград с обща площ от 150 кв.м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 58, от Приложение № 9, за който е съставен АПОС №538/23.09.2002 год., с начален месечен наем 180,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

- Обект /2/ -  Общински обект представляващ стая находяща се  на първия етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово с обща площ от 25 кв.м., включен в ГПУРИИОС за 2021 год., с позиция 31 от Приложение № 8 за който е съставен АПОС №16/30.10.2007 г.   с начален месечен наем 67,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

 

Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 05.10.2021 г. за:- Обект /1 - от 10:30 часа; - Обект /2/ - от 10:45 часа; в Ритуална зала на Община Казанлък.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 13.10.2021 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.

Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

 

 

Даниела Колева

Н-к отдел „ИУС“