Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата 17.11.2021 г./

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1820/12.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г. за:
 - Общински терен – петно № 1 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 1 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2021г., находящ се в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, до бл. 29, с обща площ от 26,22 кв.м. с  начален месечен наем 90,00 лв. /деветдесет лева / без ДДС.
Дата, място и час за провеждане на публичния търг на 03.11.2021 г.  от 11:00 часа  в Ритуална зала на Община Казанлък. При липса на кандидати втора дата - 17.11.2021 г., при същите условия.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък