Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на санитарен възел на КООП пазар в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата на 17.11.2021 г./

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 1821/12.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., както следва:
Общински обект санитарен възел на КООП пазар гр. Казанлък с Позиция № 35, включен в Приложение № 8 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с идентификатор 35167.502.9252.4 по КККР на гр. Казанлък, за който е съставен АЧОС № 3552/19.06.2018 г., със обща площ от 72,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 152,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 03.11.2021 г. от 10:30 часа в Ритуална зала на Община Казанлък. При липса на кандидати втора дата - 17.11.2021 г., при същите условия.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.


ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък