Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологични кабинети в населени места на община Казанлък на 16.11.2021 г. /втора дата на 30.11.2021 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1921/25.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., както следва:
- Обект /1/- Стоматологичен кабинет, находящ се в Здравната служба на с. Ясеново, община Казанлък, с обща площ от 26,00 кв.м  /в т.ч. 15,00 кв.м - кабинет, 9,50 кв.м – коридор и 1,50 кв.м – санитарен възел/, включени в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 26 на Приложение № 8, за който е съставен АЧОС № 1121/29.08.2005 год., с начален месечен наем  42,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
- Обект /2/- Стоматологичен кабинет, находящ се в здравна служба на с. Горно Черковище, с площ от 16,81 кв. м. /в т. ч.
15,60 кв.м – стоматологичен кабинет и 1,21 кв.м – коридор/, включени в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 22 на Приложение № 8, за който е съставен АЧОС № 1135/31.08.2005 год., с начален месечен наем 34,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
- Обект /3/ Стоматологичен кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Енина, с обща площ от 20,79 кв.м. /в т.ч. 3,50 кв. м – коридор и 1,26 кв.м – санитарен възел/, АЧОС № 3258/14.04.2016 год. включен в ГПУРИИОС за 2021 год. с позиция 47 на Приложение № 8, с начален месечен наем 56,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 16.11.2021 г. за:- Обект /1 - от 10:30 часа; - Обект /2/ - от 10:45 часа; - Обект /2/ - от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата – 30.11.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК