Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в м. “Старите лозя“ гр. Казанлък на 23.11.2021 г. /втора дата на 07.12.2021 г. при същите условия/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г. и в изпълнение на Заповед № 1984/01.11.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи, както следва:
Земеделска земя с площ от 2019,00 кв. м.( две хиляди и деветнадесет кв.м.), представляваща поземлен имот с идентификатор 35167.230.355 (три пет едно шест седем точка две три нула точка три пет пет) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 230.355. Начин на възстановяване на собствеността върху имота: в съществуващи стари реални граници по Плана на земеразделяне. По ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. ОБС-Казанлък, имотът попада в Ов-рекрационна зона за вилен отдих, с начален годишен наем в размер на 33.00 лв. (тридесет и три лева).
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг ще се проведе на 23.11.2021 г. от 11:00 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 07.12.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК