Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот “Рибарник“ в с. Черганово на 23.11.2021 г. /втора дата 07.12.2021 г., при същите условия/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г. и в изпълнение на Заповед № 1991/02.11.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински поземлен имот, както следва:
Поземлен имот с площ : 53 833 кв.м. с идентификатор 80532.40.14 (осем нула пет три две точка четири нула точка едно четири) по КККР на с. Черганово, одобрени със Заповед №РД-18-963/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: местност „Калуткини череши“; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: Рибарник; Номер по предходен план: 040014; при граници на имота: 80532.40.45; 80532.40.164; 80532.40.157; 80532.40.11; 80532.40.158; 80532.40.162; 80532.40.159; 80532.40.161; 80532.40.160; 80532.40.131; По смисъла на ЗОС имота представлява Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС№ 841/05.05.2021 год., като е посочен  с позиция 57 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2021 година. Началната годишна наемна цена е в размер на 1 292,00 лв. без ДДС, определена на основание чл.73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг ще се проведе на 23.11.2021 г. от 11:30 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 07.12.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК