Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.11.2021 г. /Втора дата при липса на кандидати 14.12.2021 г, при същите условия/

На основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 2020/05.11.2021 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., както следва:
- Общински терен – петно № 1 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 11 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2021 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Бяло море“, с обща площ от 5,70 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева / без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
- Общински терен – за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 35 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2021 г., находящ се в гр. Казанлък, на ъгъла на ул. „Цар Борис“ и ул. „Ненко Балкански“, с обща площ от 9,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 52,00 лв. /петдесет и два лева / без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.
Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 30.11.2021 г. за:- Обект /1 - от 10:30 часа; - Обект /2/ - от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата – 14.12.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък