Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Ръжена /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 185/07.02.2022 г. на За Кмет на Община Казанлък - Ахмед Мехмед обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи, както следва:

под наем за срок от 3 години на общинска земеделска земя както следва:

/обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 63570.103.514 (шест три пет седем нула точка едно нула три точка пет едно четири точка) по КККР на с. Ръжена, одобрени със заповед №РД-18-961/2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена м. „Минчова керана“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 103514. Начин на възстановяване - възтановими стари реални граници; с площ от 5 184,00 кв. м, с начален годишен наем в размер на 70.00 лв. (седемдесет лева) без ДДС.

/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 87641.48.3 (осем седем шест четири едно точка четири осем точка три) по КККР на с. Ясеново, одобрени със заповед №РД-18-399/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Балък кър“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нив; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 048003. Начин на възстановяване – в съществуващи стари реални граници; с площ от 3 010,00 кв. м,;

Поземлен имот с идентификатор 87641.48.4 (осем седем шест четири едно точка четири осем точка четири) по КККР на с. Ясеново, одобрени със заповед №РД-18-399/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Балък кър“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нив; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 048004. Начин на възстановяване – в съществуващи стари реални граници; с площ от 2 567,00 кв. м,;

Поземлен имот с идентификатор 87641.48.9 (осем седем шест четири едно точка четири осем точка девет) по КККР на с. Ясеново, одобрени със заповед №РД-18-399/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Балък кър“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нив; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 048009. Начин на възстановяване – в съществуващи стари реални граници; с площ от 1 650,00 кв. м,;

Поземлен имот с идентификатор 87641.48.10 (осем седем шест четири едно точка четири осем точка десет) по КККР на с. Ясеново, одобрени със заповед №РД-18-399/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Балък кър“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нив; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 048010. Начин на възстановяване – в съществуващи стари реални граници; с площ от 2 426,00 кв. м.;

Поземлен имот с идентификатор 87641.48.14 (осем седем шест четири едно точка четири осем точка едно четири) по КККР на с. Ясеново, одобрени със заповед №РД-18-399/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Балък кър“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нив; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 048014. Начин на възстановяване – в съществуващи стари реални граници; с площ от 3 929,00 кв. м, Всички с площ от 13 582,00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 190.00 лв. (сто и деветдесет лева) без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търгове да се проведат на 08.03.2022 год. както следва:

/обект 1/ в 11:00 часа, /обект 2/ в 11:15 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 22.03.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98249.

 

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/

Зам.-кмет на община Казанлък