Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 184/07.02.2022 г. на За  Кмета на Община Казанлък - Ахмед Мехмед обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи, както следва:

/обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 22633.206.7 (две две шест три три точка две нула шест точка седем) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 206007. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 701,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.146.10 (две две шест три три точка едно четири шест точка едно нула) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Орехите“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 146010. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 1 140,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.140.16 (две две шест три три точка едно четири нула точка едно шест) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Кюнчето“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 140016. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 1 577,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.172.13 (две две шест три три точка едно седем две точка едно три) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Друма“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 172013. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 92 750 ,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.169.11 (две две шест три три точка едно шест девет точка едно едно) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Друма“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 169011. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 7 803,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.100.12 (две две шест три три точка едно нула нула точка едно две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Сюйчук“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 100012. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 3 499,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.99.12 (две две шест три три точка девет девет точка едно две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Сюйчук“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 099012. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 3 318,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.99.7 (две две шест три три точка девет девет точка седем) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Сюйчук“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 099007. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 1 903,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.169.45 (две две шест три три точка девет девет точка едно две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Друма“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 169001. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 28 045,00 кв. м. Всички с обща площ: 140 735,00 кв.м. с начален годишен наем в размер на 2 955.00 лв. без ДДС.

/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 22633.14.4 (две две шест три три точка едно четири точка четири) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Над селото“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 014004. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 6 234,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.193.8 (две две шест три три точка едно девет три точка осем) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 193008. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 1 614,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.189.2 (две две шест три три точка едно осем девет точка две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 189002. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 3 798,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.196.2 (две две шест три три точка едно девет шест точка две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 196002. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 2 000,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.16.1 (две две шест три три точка едно шест точка едно) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Над селото“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 016001. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 4 433,00 кв. м. Всички с обща площ от 23 278,00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 419.00 лв. (четири стотин и деветнадесет лева) без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

 

 

Публичните търгове да се проведат на 08.03.2022 год. както следва:

/обект 1/ в 10:30 часа, /обект 2/ в 10:45 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 22.03.2022 г., при същите условия.

 

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/

Зам.-кмет на Община Казанлък