Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 11.03.2022 г., втора дата 25.03.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 62, ал. 1 от АПК и в изпълнение на Заповед № 245/22.02.2022 г. на За Кмета на Община Казанлък  Допълвам Заповед № 184 от 07.02.2022г., на За Кмет на Община Казанлък Ахмед Мехмед оправомощен със Заповед № 155 от 31.01.2022 год., в частта й /обект 2/, както следва:

            /обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 22633.14.4 (две две шест три три точка едно четири точка четири) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Над селото“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 014004. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 6 234,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.14.1 (две две шест три три точка едно четири точка едно) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/03.01.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Над селото“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 014001. Възстановен в съществуващи стари реални граници; с площ от 5 200,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.193.8 (две две шест три три точка едно девет три точка осем) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 193008. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 1 614,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.189.2 (две две шест три три точка едно осем девет точка две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 189002. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 3 798,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.196.2 (две две шест три три точка едно девет шест точка две) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Праля“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 196002. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 2 000,00 кв. м.

Поземлен имот с идентификатор 22633.16.1 (две две шест три три точка едно шест точка едно) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със заповед №РД-18-20/2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Долно Изворово, м. „Над селото“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 016001. Начин на възстановяване – по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, в нови граници; с площ от 4 433,00 кв. м. Всички с обща площ от 23 279,00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 419.00 лв. (четири стотин и деветнадесет лева) без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търговете да се проведат на 11.03.2022г. от 10:30 часа за /обект 1/; 10:45 часа за /обект 2/ в Ритуална зала“ на Община Казанлък.

 При липса на кандидати – втора дата 25.03.2022 г., при същите условия.

 С оглед спазване изискванията на чл.80, т.2 и чл.81 ал.2 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 276/24.09.2009г. на Общински съвет Казанлък, се налага и удължаване на срока за подаване на документи за участие в търг и промяна датата на провеждането му.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам-кмет на община Казанлък