Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 11.03.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.03.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 243/22.02.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., както следва:

- Oбщински павилион за стопанска дейност,  находящ се в двора на ОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък, с площ от 18 кв.м. / в т.ч. 10 кв.м. търговска площ и 8 кв.м. складова площ/, част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 384/28.04.2016 год., с Позиция № 12 от Приложение 8 на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък, с  начален месечен наем 223,00 лв. /двеста двадесет и три лева / без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 11.03.2022 год. от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 25.03.2022 год., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.

Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък