Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 11.03.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.03.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 244/22.02.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., както следва:
- Общински обект представляващ част от производствено помещение „Надежда“, представляващо сграда с идентификатор 35167.505.200.2, находящо се в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, кв. 383 с обща площ 41,96 кв.м. в т.ч. /9,66 кв.м. офис, коридор 13,80 кв.м., съблекалня 4,50 кв.м., баня и тоалетна 2,00 кв.м. и вътрешен коридор 12,00 кв.м./, който е включен в ГПУРИОС за 2022 г. под Позиция № 48 от Приложение № 8, за който е съставен АЧОС № 3484/14.11.2017 г.  с начална месечната цена в размер на 80,00 /осемдесет/ лева без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 11.03.2022 год. от 11:15 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 25.03.2022 год., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.

Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък