Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на ученически столове на 01.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 15.04.2022 г.

Община Казанлък на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък, в изпълнение на Решение 630/24.02.2022 г. на ОбС – Казанлък и във връзка със Заповед  № 352/14.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните общински имоти както следва:

Обект 1 Ученически стол в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък, с обща площ от 235,00 кв.м. в т.ч./ зала за хранене от 105,00 кв.м., коридор 60,00 кв.м, разливна за храна с площ от 64,00 кв.м. и санитарен възел с площ от 6,00 кв.м./, с начален месечен наем в размер 362,00 лв./триста шестдесет и два / лв. без ДДС.

 Обект 2 - Ученически стол в ОУ „Георги Кирков“ гр. Казанлък, с обща площ от 301,50 кв.м. в т.ч. / зала за хранене от 206,00 кв.м., коридор 21,00 кв.м, разливна за храна с площ от 42,00 кв.м.и санитарен възел 32,50 кв.м./,  с начален месечен наем в размер на 590,00 лв. /петстотин и деветдесет/ лв. без ДДС.

Обект 3 - Ученически стол в ОУ „Н. Й Вапцаров“ гр. Казанлък, с обща площ от 367,00 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ от 261,00 кв.м, коридор с площ от 4,50 кв.м, разливна за храна с площ от 51,50 кв.м и тоалетна с площ от 14,00 кв.м./, с начален месечен наем в размер на 540,00 /петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.

Условия за участие в публичните търгове:

Стойността на един купон е 3,60 лв. с ДДС (3,00 лв. без ДДС);

За лица, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК/БУЛСТАТ. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по търговския закон, допълнително се представя и удостоверение за актуално състояние, издадено до шест месеца от датата на търга.

Участникът следва да разполага минимум с един обект за приготвяне на готова храна (обект тип обществена кухня с дейност кетъринг), в който ще се извършва приготвянето на храната, отговарящ на действащите санитарно-хигиенни изисквания, притежаващ валидна регистрация по реда на чл. 26 или одобрение по реда на чл. 31 от Закона за храните.

Участникът следва да представи списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

Участникът следва да представи сертификат и/или документ, доказващ внедрена НАССР система за управление безопасността на храните и/или ISO 22000:2018 и/или еквивалент.

Участникът следва да разполага минимум с 1 (едно) собствено или наето транспортно средство, регистрирано по реда на чл. 55 от Закона за храните и вписано в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните. Същото трябва да отговаря на приложимите нормативни изисквания за транспортиране на готова храна (кетъринг).

Публичните търгове ще се проведат на 01.04.2022 год. За обект 1 от 10:30 ч.; за обект 2 от 10:45 ч.; обект 3 от 11:00 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 15.04.2022 год., при същите условия.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС /.

Документи за участие в търговете ще се приемат до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.                                      Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.

Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък