Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 11.04.2022 г., втора дата 26.04.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 429/23.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на земеделска земя: Общински поземлени имоти с Позиция № 67 от Приложение  № 10, прието с Решение № 556/25.11.2021 год. на Годишната програма както следва:
ПИ с идентификатор 83106.4.3, (осем три едно нула шест точка четири точка три) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м.“Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 908.00 кв.м.; ПИ с идентификатор 83106.4.4 (осем три едно нула шест точка четири точка четири) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м.“Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 972.00 кв.м.; ПИ с идентификатор 83106.4.5 (осем три едно нула шест точка четири точка пет) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м.“Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 1 144.00 кв.м.; ПИ с идентификатор 83106.4.6 (осем три едно нула шест точка четири точка шест) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м.“Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 1 844.00 кв.м. всички с обща площ от 4 868.00 кв.м. с начален годишен наем в размер на 126.00 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичния търг да се проведе на 11.04.2022 год. от 14:00 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 26.04.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК