Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на Микроязовир “Синята река“ на 18.05.22 г. / втора дата при липса на кандидати 31.05.22 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал.1, чл. 80 т. 1 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г. на ОбС Казанлък и в изпълнение на Заповед № 613/28.04.2022 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение № 644/31.03.2022 г. на ОбС, Протокол №35, обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински поземлен имот, както следва: Микроязовир „Синята река“, представляващ поземлен имот с площ: 277 671 кв.м. с идентификатор 68446.131.42 (шест осем четири четири шест точка едно три едно точка четири две) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-18-21/2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Средногорово; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Номер по предходен план: 001042; По смисъла на ЗОС имота представлява Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 674/07.06.2019 год., като е посочен  с позиция 52 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2022 година. Началната годишна наемна цена е в размер на 5 200,00 лв. без ДДС, определена на основание чл.73 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг ще се проведе на 18.05.2022 г. от 12:00 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 31.05.2022 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50% от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК