Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен в с. Овощник на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Решение № 674/28.04.2022 г. на ОбС – Казанлък и във връзка със Заповед № 790/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински терен включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., както следва:
- Общински терен с площ 400 кв.м., находящ се в с. Овощник, УПИ III, в кв. 43, представляващ ПАРК, за който е съставен АПОС № 152/10.04.2012 г., с Позиция № 28 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 672 лв. /шестстотин седемдесет и два лева / без ДДС.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 14.06.2022 год. от 10:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата - 28.06.2022 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък