Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Средногорово на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 792/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., както следва:
- Общински обект, представляващ част № 1 от сграда с ретранслатор, находяща се в имот № 046016, с Позиция № 42 от Приложение № 8 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в с. Средногорово, за който е съставен АЧОС № 434/28.08.2001 г. с обща площ от 15,00 кв.м., с начален месечен наем 200,00 лв. /двеста лева / без ДДС.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 14.06.2022 год. от 10:20 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата - 28.06.2022 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък