Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Горно Черковище на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 789/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински имот както следва:
Общински обект включен с Позиция № 41 от Приложение № 8 на Годишната програма за 2022 г., помещение за търговска дейност в автоспирка с. Горно Черковище с обща площ 31,00 кв. м., с  начален месечен наем 90,00 лв. /деветдесет лева / без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 14.06.2022 год. от 11:45 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 28.06.2022 год., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.
Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък