Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 793/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи, както следва: Поземлен имот с идентификатор 68446.214.1 (шест осем четири четири шест точка две едно четири точка едно) по КККР на с. Средногорово, одобрени със заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово, м. „Стръмния бозалък“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 214001; с площ от 52 816,00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.202.1 (шест осем четири четири шест точка две нула две точка едно) по КККР на с. Средногорово, одобрени със заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово, м. “Стръмния бозалък“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 202001; с площ от 48 944,00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.221.1 (шест осем четири четири шест точка две две едно точка едно) по КККР на с. Средногорово, одобрени със заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово, м. “Шабанова ливада“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 221001; с площ от 83 885,00 кв. м.; Всички с обща площ от 185 645 кв.м. с начален годишен наем в размер на 2 040.00 лв. без ДДС.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг да се проведе на 15.06.2022 год. в 10:45 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 29.06.2022 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък