Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - за Банка на 17.08.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 31.08.2022 г.)

Община Казанлък, на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1190/27.07.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински имот както следва:
Представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.504.637.3.3 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК находящ се в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 11, ет.1 в сграда с идентификатор 35167.504.637.3, предназначение: Административна, делова сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637, предназначение на самостоятелен обект: За офис. Брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: 223,04 кв.м, граничещи съседни самостоятелни обекти в сградата: 35167.504.637.3.4 и 35167.504.637.3.5, включена в  Годишната програма за 2022 г. с Позиция № 49 от Приложение № 8 на., с обща площ от 675,86 кв.м. /332,44 кв.м. търговска площ и 343,42 кв.м. складова площ/, в т.ч. първи етаж – 203,24 кв.м.; втори етаж – 208,62 кв.м. и избено помещение с площ от 264,00 кв.м., с изключение на вътрешен двор с площ от 19,80 кв.м. и емпоре находящо се на втори етаж с площ от 32,62 кв.м., с начален месечен наем 2020,00 лв. /две хиляди и двадесет лева / без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 17.08.2022 год. от 11:30 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 31.08.2022 год., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Към утвърдената документация е необходимо и удостоверение /Лиценз/ по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните интуиции.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 200.00 лв. без ДДС / 240.00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обекта – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък