Публични търгове за отдаване под наем за срок от пет години на земеделски земи в землището на село Г. Дряново /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 1174/22.07.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи, както следва: /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 15864.36.1 (едно пет осем шест четири точка три шест точка едно) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Голямо Дряново, м. „Дермен дере“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 036001,  с площ от 13 339,00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 260.00 лв. (двеста и шестдесет лева) без ДДС.

/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 15864.42.1 (едно пет осем шест четири точка четири две точка едно) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Голямо Дряново, м. „Дермен дере“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 042001, с площ от 13 567,00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 270.00 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС.

/обект 3/ Поземлен имот с идентификатор 15864.45.1 (едно пет осем шест четири точка четири пет точка едно) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Голямо Дряново, м. „Дермен дере“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 045001, с площ от 14 452,00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 350.00 лв. (триста и петдесет лева) без ДДС.

/обект 4/ Поземлен имот с идентификатор 15864.52.1 (едно пет осем шест четири точка пет две точка едно) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Голямо Дряново, м. „Дермен дере“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 052001, с площ от 14 676,00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 350.00 лв. (триста петдесет лева) без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търгове да се проведат на 17.08.2022 год. както следва: : за обект 1 от 10:30 часа; за обект 2 от 10:45 часа; за обект 3 от 11:00 часа; за обект 4 от 11:15 часа; в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 31.08.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък