Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земеделска земя в землището на гр. Крън /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 1173/22.07.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи, както следва: Поземлен имот с идентификатор 40292.108.1 (четири нула две девет две точка едно нула осем точка едно) по КККР на гр. Крън, одобрени със заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Крън, м. „Гърдова могила“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 108001; с площ от 75 078,00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 3 400.00 (три хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичния търг да се проведе на 17.08.2022 год. от 10:00 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 31.08.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък