Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделски земи в землището на село Черганово /първа дата 01.11.2022 г., втора дата 15.11.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 1711/11.10.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински земеделски земи, както следва: /обект 1/ Поземлен имот с Позиция №12 от Приложение  №10, прието с Решение № 556/25.11.2021 год. на ГПУРИОС, с идентификатор 80532.100.17 (осем нула пет три две точка едно нула нула точка едно седем) по КККР на с. Черганово одобрени със Заповед  на КККР № РД-18-963/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Черганово, м. „Крушака“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 100017; с площ от 27 201.00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 405.00 лв. без ДДС.
/обект 2/ Поземлен имот с Позиция №13 от Приложение  №10, прието с Решение № 556/25.11.2021 год. на ГПУРИОС, с идентификатор 80532.39.4 (осем нула пет три две точка три девет точка четири) по КККР на с. Черганово одобрени със Заповед на КККР № РД-18-963/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Черганово, м. „Къра“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 039004; с площ от 29 997.00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 445.00 лв. без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търгове да се проведат на 01.11.2022 год., както следва за /обект 1/ в 10:30 часа; за /обект 2/ в 10:45 часа,  в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 15.11.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък