Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 31.07.2023 г. /втора дата на 07.08.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  №1438/11.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински имот както следва:
Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 31 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен Шипченски полк“, УПИ II - за КОО и озеленяване в кв. 279, с обща площ от 350,00 кв. м., в т.ч. 300,00 кв. м. за градински център и 50,00 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 380.00 лв. /триста и осемдесет лева / без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 31.07.2023 год. от 11:15 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 07.08.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. 
Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък