Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 1439/11.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински земеделски земи, както следва: Поземлен имот с идентификатор 40868.45.19 (четири нула осем шест осем точка четири пет точка едно девет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Тузлата“; АЧОС №1650/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 045019 с площ от 951.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.51.11 (четири нула осем шест осем точка пет едно точка едно едно) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1649/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 051011 с площ от 8 516.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.51.19 (четири нула осем шест осем точка пет едно точка едно девет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1648/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид ливада; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 051019 с площ от 5 073.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.63.2 (четири нула осем шест осем точка шест три точка две) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кору ери“; АЧОС №1647/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 063002 с площ от 2 016.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.63.22 (четири нула осем шест осем точка шест три точка две две) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кору ери“; АЧОС №1646/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 063022 с площ от 5 740.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.63.18 (четири нула осем шест осем точка шест три точка едно осем) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кору ери“; АЧОС №1645/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 063018 с площ от 5 501.00 кв. м.; Всички с обща площ от 27 797.00 кв. м.,  с начален годишен наем в размер на 380,00 лв.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг да се проведе на 02.08.2023 год. в 10:30 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 16.08.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ № 6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък