Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински павилион и общински терен на 08.08.2023 г. /втора дата на 22.08.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1464/14.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти, както следва:
Обект /1/ Общински павилион № 3 за извършване на търговска дейност, с Позиция № 40 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2023 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КOOП пазар в ПИ с идентификатор 35167.502.9167, съгласно издадено Разрешение за поставяне № 43/01.07.2021 г., с обща площ от 6,00 кв.м., с начален месечен наем 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС.
Обект /2/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Софроний Врачански“, в района на ЖП гара в ПИ с идентификатор 35167.504.886, с Позиция № 15 от Приложение № 13 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 10,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС.
Публичните търгове да се проведат на 08.08.2023 год., както следва:
- Обект /1/ от 11:00 часа, - Обект /2/ от 11:15 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 22.08.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обекта – от 10:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък