Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1659/15.08.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински имоти както следва:

Обект 1 - Общински терен – за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 11 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2023 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Бяло море“, петно № 2, с обща площ от 4,00 кв. м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект на Община Казанлък, с  начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева / без ДДС.

Обект 2 - Общински терен – за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 14 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2023 г., находящ се в гр. Казанлък,  източно от входа на парк „Тюлбето“, петно №2, с обща площ от 6,00 кв. м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект на Община Казанлък, с  начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева / без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2023 год. За обект /1/ от 11:20 ч.; за обект /2/ от 11:30 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 26.09.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък