Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 31.10.2023 г. /втора дата на 14.11.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 2066/09.10.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти, както следва:
Обект /1/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“, до Микропазар „Абаята“, в ПИ с идентификатор 35167.501.485, с Позиция № 15 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 6,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.
Обект /2/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“, автобусна спирка срещу ДСК, в ПИ с идентификатор 35167.504.633, с Позиция № 33 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 6,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС.
Обект /3/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Славянска“, западно от Кооперативен пазар, пред „Балканинвест“ ЕООД, в ПИ с идентификатор 35167.502.9105, с Позиция № 32 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 6,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС.
Обект /4/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Родопи“, северен портал на „Арсенал“ АД, в ПИ с идентификатор 35167.504.7052, с Позиция № 45 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 6,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС.
Обект /5/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Тонзос“ и ул. „Бачо Киро“, в ПИ с идентификатор 35167.504.9027, с Позиция № 34 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 6,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.
Обект /6/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, срещу входа на Казармата, в ПИ с идентификатор 35167.502.9032, с Позиция № 2 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 52,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 300,00 лв. /триста лева/ без ДДС.
Публичните търгове да се проведат на 31.10.2023 год., както следва:
- Обект /1/ от 10:45 часа, - Обект /2/ от 11:00 часа, - Обект /3/ от 11:15 часа, - Обект /4/ от 11:30 часа, - Обект /5/ от 11:45 часа, - Обект /6/ от 12:00 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 14.11.2023 г. , при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обекта – от 10:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък